Vize školy

Teď a tady je místo a čas na naše učení.

Naše základní motto, které vypovídá o naší vizi. 

Snažíme se, o co největší motivovanost našich žáků. 

 • Chceme, aby všichni naši žáci byli úspěšní. Dbáme tedy na individuální přístup k žákům a zároveň žáky posouvat dále na vyšší úroveň. Chceme do výuky zavádět prvky diferencované výuky.
 • Chceme, aby žáky výuka bavila, proto se snažíme o co největší pestrost vyučovacích metod, forem a pomůcek. Chceme, aby se žáci nenudili a po celou dobu výuky pracovali.
 • Chceme, aby se většinu učiva naučili v naší škole, aby domácí příprava byla co nejjednodušší. Pokud je školou zadávána domácí příprava, je vždy jednoduchá a krátká. V domácí přípravě jde jen o procvičování již ve škole naučené látky.
 • Chceme, aby naše hodnocení bylo motivační. V naší škole žáky hodnotíme sumativně a to známkou na vysvědčení, během školního roku jsou dětem dávány průběžné známky, které hodnotí jejich úroveň dosažených výstupů, aktivitu, postoj ke vzdělávání a dodržování pravidel a postupů při vzdělávání. Zároveň žákům chceme dávat zpětnou vazbu přímo při procesu vzdělávání, používáme prvky formativního hodnocení.
 • Chceme, aby žáci přijmuli zodpovědnost za své vzdělání, aby věděli, že se učí pro sebe, ne pro učitele, ne pro rodiče.
 • Chceme, aby se naši žáci posouvali dál ve svém seberozvoji.
 • Chceme, aby naši žáci měli plnou podporu v digitálních kompetencích ve škole i doma a mohli se dále kreativně a digitálně rozvíjet. 


Snažíme se o respektující přístup k žákům, díky kterému se můžeme společně učit

 • Chceme, aby naši žáci chodili do školy rádi, aby naše učení bylo příjemné. To předpokládá dobré vztahy mezi žáky a učiteli. K dětem přistupujeme s respektem a láskyplně. Totéž očekáváme a vyžadujeme od žáků nejen k dospělým ale hlavně mezi sebou. Dbáme na zásady etického jednání všech zúčastněných.
 • Chceme znát názory dětí. K tomu byla zavedena třídnická hodina, která je pevně zakotvena do rozvrhu hodin jednou týdně. Tato třídnická hodina se nazývá Radička, kde mají děti možnost se radit se sebou, s třídními učiteli, jak by mohla vypadat naše škola, výuka, přestávky. Zde si také žáci sdělují, co se jim líbí, co se jim nelíbí.
 • Chceme, aby se našim žákům ve škole líbilo, proto ve škole ve spolupráci s ŠD probíhá několik akcí. (Noc s…, Vánoční besídka, různé družinové párty, Vánoční koncert, rozsvícení stromečku, venkovní přespání, nastudování pohádky, vzdělávání v terénu aj.)
 • Chceme, aby žáci navzájem spolupracovali, aby se učili mladší od starších, slabší od silnějších. Jde nám o to, aby se děti poznávali navzájem, aby zjišťovaly, že ten mladší a slabší je platný ve společné práci a zasluhuje si respekt a úctu.
 • Chceme, aby se všichni zúčastnění cítili ve škole dobře. Chceme vést naše žáky a také sami sebe k větší duševní pohodě.
 • Chceme, aby se naši žáci nebáli říci si o pomoc a o radu.
 • Chceme, aby se pohybovali v respektujícím se prostředí.
 • Chceme, aby byli seznámeni s nebezpečím v digitálním prostředí vzhledem k jejich věku. 


Snažíme se, aby vzdělávání dávalo dětem smysl

 • Zaměření naší školy je na přírodovědnou výuku. Tři disponibilní hodiny jsou věnovány právě přírodovědným předmětům. Spolupracujeme s Národním parkem Šumava, zúčastňujeme se přírodovědných soutěží společně s okolními školami, kde jsou naši žáci velmi úspěšní. Na chodbě školy máme namalovány rostliny a zvěř vyskytující se na Šumavě, s kterými děti pracují i ve výuce jako s učební pomůckou ve většině předmětů. Spolu se ŠD pořádáme různé přírodovědné projekty. Žáky více motivujeme k hlubšímu vztahu k přírodě a vzdělávání v terénu.
 • Do života školy chceme zařazovat pohybové aktivity, které děti baví a rozvíjejí jejich osobnostní rozvoj. O přestávkách chceme organizovat dětem pohybové soutěže.
 • Pokud počasí dovolí, přestávky a činnosti školní družiny chceme provozovat na školním pozemku. V každém ročníku každý rok probíhá plavání. Za příznivého počasí chceme využívat školní pozemek pro vzdělávání.
 • Chceme, aby školní vzdělávání bylo propojeno s realitou, proto pořádáme různé exkurze mimo školu vždy spojené se vzděláváním a poznáváním.