Individuální vzdělávání

Jsme škola vstřícná k individuálnímu/domácímu/ vzdělávání podle § 41 zákona č.561/2004 Sb.

Kdo rozhoduje o povolení individuálního /domácího/ vzdělávání podle § 41 zákona č.561/2004 Sb.

O povolení individuálního /domácího/ vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (viz Dokumenty školy) 


Žádost o individuální vzdělávání 

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány (viz Dokumenty školy)

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínky pro povolení Individuálního vzdělávání

a) jsou dány závažné důvody pro individuální /domácí/ vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka na druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce žáka.

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka;

(8) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. 


Škola nabízí

Harmonogram konzultací – lze se zákonnými zástupci dojednat formu a četnost konzultací, která se odvíjí zejména od zkušeností vzdělavatelů (potřeba metodického vedení), vzdálenosti bydliště žáka od školy, možnosti využívání jiných způsobů vzájemné komunikace.

Konkrétní termíny konzultací jsou pak dojednávány průběžně.

Na počtu, frekvenci a formě konzultací se škola dohodne se vzdělavatelem.

Škola umožní individuálně vzdělávanému žákovi možnost navštívit výuku za sjednaných podmínek a možnost účasti individuálně vzdělávaného žáka na školních akcích. Více informaci naleznete na : https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vzdelavani

Žádost o individuální vzdělávání ke stažení zde: